Regulamin szkoleń

I. Definicje:

a) Terapeuci na walizkach – HYGGE sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 187a/1, NIP: 8522701160, REGON: 526929059
b) Organizator – HYGGE sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 187a/1, NIP: 8522701160, REGON: 526929059
c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w kursie organizowanym przez Organizatora, będąca przedsiębiorcą lub Konsumentem.
d) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę o realizację kursu, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Niezgodne z prawdą podawanie się za konsumenta może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wypełniać znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
e) Regulamin – niniejszy regulamin.
f) Regulamin Portalu – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002r., dotyczący portalu www.terapeucinawalizakch.pl.
g) Umowa – umowa o realizację kursu dla Uczestnika, zawierana na odległość w drodze elektronicznej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Treść Umowy określają:

Postanowienia Regulaminu, warunki podane w trakcie zakupu kursu takie jak temat kursu wybrany przez Uczestnika, cena kursu;

Treść oświadczeń, w tym zgód, składanych przez strony w związku z zawarciem Umowy.

h) Konto – Konto w rozumieniu Regulaminu Portalu.
i) Login – Login w rozumieniu Regulaminu Portalu.
j) Hasło – Hasło w rozumieniu Regulaminu Portalu.

II. Rejestracja na kurs i zawarcie Umowy

 1. Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji poprzez formularz on-line na stronie www.terapeucinawalizkach.pl oraz uiścić opłatę za kurs.
 2. W celu rejestracji na kurs Uczestnik musi utworzyć swoje Konto na stronie www.terapeucinawalizkach.pl. Zasady utworzenia Konta opisane zostały w Regulaminie Portalu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu oraz posiadać aktywne Konto co najmniej do czasu realizacji zakupionego przez siebie kursu. Usunięcie Konta przed realizacją kursu będzie traktowane jako odstąpienie od Umowy w rozumieniu Regulaminu.
 4. Po utworzeniu Konta Uczestnik loguje się na stronie www.terapeucinawalizakch.pl w zakładce „Zaloguj / Zarejestruj”, wybiera rodzaj i temat kursu spośród kursów stacjonarnych dostępnych w zakładce 'Szkolenia’ lub kursów on-line dostępnych w zakładce „Webinary” , dodaje wybrany przez siebie kurs do koszyka zakupów, potwierdza zakup kursu i dane dotyczące zakupu, akceptuje Regulamin jako wiążący go, a następnie zatwierdza zakup kursu zaznaczając opcję „Kupuję i Płacę” i dokonuje opłaty za kurs.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu. Akceptacji regulaminu Uczestnik dokonuje w drodze odrębnego oświadczenia woli składanego w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakupywania kursu na stronie www.terapeucinawalizkach.pl.
 6. W zależności od rodzaju kursu dostępne są kursy indywidualne i grupowe. Liczba miejsc w kursie grupowym, zarówno stacjonarnym jak i on-line, ustalana jest indywidualnie dla każdego kursu i podawana w opisie kursu dostępnego w zakładce 'Szkolenia lub 'Webinary’ na stronie www.terapeucinawalizkach.pl
 7. Zatwierdzenie zakupu kursu, o którym mowa w pkt 4 Regulaminu, poprzez zaznaczenie opcji „Kupuję i Płacę” jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Po zatwierdzeniu zakupu kursu Uczestnik otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia Umowy (potwierdzenie złożenia zamówienia).
 8. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych do udziału w kursie jest większa od liczby miejsc o udziale w kursie decyduje data uiszczenia opłaty za kurs.

III. Ceny i zasady płatności

 1. Ceny poszczególnych kursów wskazane zostały na stronie www.terapeucinawalizakch.pl w zakładce „Szkolenia” i „Webinary” przy każdym z kursów tam zamieszczonych i obejmują należne podatki i opłaty publicznoprawne.
 2. Płatności za kursy dokonywane są przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Szczegóły dotyczące sposobu dokonywania płatności za kursy wskazane są w formularzu płatności każdego z kursów oraz w potwierdzeniu zakupu kursu, które jest przesyłane na adres poczty elektronicznej Uczestnika niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 3. Opłata za kurs powinna być dokonana najpóźniej w terminie 2 dni od daty zawarcia Umowy, przed datą realizacji kursu. Za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora.
 4. W wyjątkowych przypadkach, gdy Uczestnik dokonuje zakupu kursu w terminie uniemożliwiającym dochowanie wymogu wskazanego w pkt 11 Regulaminu, za datę uiszczenia opłaty za kurs przyjmuje się datę polecenia zapłaty z rachunku bankowego Uczestnika. W takim przypadku, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Organizatorowi potwierdzenie polecenia zapłaty w formie elektronicznej na adres szkolenia@terapeucinawalizkach.pl.

IV. Realizacja kursu

 1. Po zaksięgowaniu opłaty za kurs na rachunku bankowym Organizatora, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników kursu, Uczestnik otrzymuje na adres poczty elektronicznej:
  a) link do kursu (dotyczy tylko kursów on-line; strony mogą uzgodnić inny sposób przekazania linka do kursu, np., telefonicznie lub poprzez komunikator messenger),
  b) materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu (dotyczy tylko kursów on-line),
  c) fakturę VAT lub paragon.
 2. W przypadku niezakwalifikowania się na kurs z powodu braku miejsc lub zbyt późnego dokonania opłaty Uczestnik jest o tym fakcie zawiadamiany na adres poczty elektronicznej a opłata za kurs jest mu niezwłocznie zwracana lub zaliczana na poczet takiego samego kursu w innym terminie, w zależności od wyboru Uczestnika.
 3. Organizator kursu dopuszcza możliwość wskazania mu innego Uczestnika w zastępstwie, z zastrzeżeniem, że spełnia on kryteria uczestnictwa w danym kursie (w szczególności posiada niezbędne kwalifikacje).
 4. W przypadku gdy kurs nie może odbyć się z przyczyn Organizatora, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w innym terminie bądź zwrotu 100% wniesionych opłat Uczestnikowi.
 5. W przypadku braku możliwości poprowadzenia kursu przez wyznaczonego instruktora w wyniku przyczyn losowych Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu kursu.
 6. W przypadku odwołania kursu z przyczyn dotyczących Organizatora lub z uwagi na niedostateczną liczbę Uczestników, zmiany terminu kursu, w tym w przypadku wskazanym w pkt 20 Regulaminu a także w przypadku braku możliwości udziału Uczestnika w kursie z uwagi na brak miejsc, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Uczestnika z tego tytułu.

V. Rezygnacja z kursu

 1. Rezygnację z uczestnictwa w kursie/szkoleniu należy zgłosić, mailowo na adres: szkolenia@terapeucinawalizkach lub telefonicznie pod numerem +48 501 095 071
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa od momentu zapisu do 6 tygodnia przed rozpoczęciem kursu całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
 3. Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 6-4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty Terapeuci na walizkach..
 4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 1 miesiąc do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Firma Terapeuci na walizkach umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
 6. W każdym z przypadków wymienionych w punktach 2-5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
 7. W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 2-5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.

VI. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe oraz treść kursów są chronione prawnie w zakresie prawa własności intelektualnej w szczególności prawa autorskiego. Zabronione jest:
  a) kopiowanie, rejestrowanie, utrwalanie lub inne powielanie materiałów szkoleniowych a także ich rozpowszechnianie, w tym udostępnianie osobom trzecim lub wprowadzanie ich kopii do obrotu, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;
  b) rejestrowanie treści i przebiegu kursu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz a także udostępnianie tak utrwalonego przebiegu kursu osobom trzecim lub wprowadzanie go do obrotu zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;
  c) wprowadzanie do obrotu odpłatnie lub nieodpłatnie opracowań, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno materiałów szkoleniowych jak i treści kursów;
  d) wykorzystywanie materiałów szkoleniowych lub treści kursów do celów własnej działalności zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym zwłaszcza działalności szkoleniowej w zakresie tożsamym lub zbliżonym do treści kursów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu kursu w celach poprawy jakości kursów a także w celach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek uczestników może być publikowany przez Organizatora w mediach społecznościowych w tym na portalu facebook i youtube. Wizerunek uczestników będzie publikowany wyłącznie po wyrażeniu przez nich zgody.

VII. Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą realizacji kursu.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres HYGGE sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 187a/1, 71-325 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@terapeucinawalizkach.pl.
 3. W treści reklamacji należy podać okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna zawierać także dane umożliwiające kontakt z Uczestnikiem wnoszącym reklamację.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 5. Organizator pozostawia bez rozpoznania reklamację zgłoszoną po terminie lub, w której nie zawarto danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem wnoszącym reklamację.

VIII. Wymogi Techniczne

 1. Kursy on-line prowadzone są na platformie clickmeeting.com
 2. W celu wzięcia udziału w kursie on-line sprzęt komputerowy Uczestnika powinien spełniać wymagania techniczne określone przez dostawcę usługi clickmeeting.com
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość działania platformy clickmeeting.com na urządzeniu Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie upewnić się, że jego sprzęt pozwala na korzystanie z tej platformy.
 4. Dane przesyłane do Organizatora poprzez portal www.terapeucinawalizakch.pl chronione są bezpiecznym protokołem Secure Socket Layer (SSL). Transmisja danych przesyłanych poprzez platformę Zoom zabezpieczona jest przez dostawcę tej platformy.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w każdym czasie. Zmieniony Regulamin ma zastosowanie do Umów zawartych po wejściu w życie tych zmian i publikacji zmienionego Regulaminu.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Uczestnikowi na stronie internetowej www.terapeucinawalizkach.pl. przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.
 3. Uczestnik nie może, pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Organizatora przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią
 4. Wszelkie spory z Uczestnikami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, a spory z Uczestnikami niebędącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności