O nas

Regulamin szkoleń

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach/Warsztatach organizowanych przez Przemysław Sobolewski (Organizator).
 2. Szkolenia/Warsztaty realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Organizatora – terapeucinawalizkach.pl
 3. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej strony. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie lub Warsztat na warunkach określonych w punkcie 5 i 6.
 4. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu/Warsztacie wraz z usługami dodatkowymi podany jest w ofercie poszczególnych Szkoleń i Warsztatów.
 5. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu Umowy zawartej przez Uczestnika na udział w Szkoleniu/Warsztatach płatne jest w dwóch częściach:
 6. a) bezzwrotnej zaliczki wpłacanej do 7 dni po przesłaniu formularza zgłoszeniowego
 7. b) bezzwrotnej pozostałej części wynagrodzenia, wpłacanej przez Uczestnika najpóźniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia/Warsztatu.
 8. Jeżeli umowa zawierana jest w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia/Warsztatu Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny.
 9. Faktura jest wystawiana dla Uczestnika na dane wskazane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
 10. .Brak wpłaty zaliczki w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia równoznaczny jest z odstąpieniem od umowy przez Uczestnika.
 11. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu/Warsztacie w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.
 12. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu/Warsztacie w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części.
 13. Uczestnik przesyłając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail.
 14. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia/Warsztatu w podanym wcześniej terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć lub odwołania szkolenia/warsztatów, w takim wypadku jednak Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy, a Organizator zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego/wpłaconego wynagrodzenia.
 15. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia Szkolenia/Warsztatów.