Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej.

Start szkolenia

  • Czas trwania: 16 godzin
  • I moduł 4.11.2023 r., godz. 9:00 – 18:00,
  • II moduł  5.11.2023 r., godz. 9:00 – 14:00

Dla kogo jest to szkolenie?

  • logopedzi, pedagodzy, psychologowie, rodzice dzieci autystycznych

Certyfikacja szkolenia

Każdy kursant otrzymuje

  • aktualną wiedzę od specjalistów w branży
  • certyfikat PDF.
  • Dostęp do szkolenia na żywo (szkolenie nie będzie nagrywane).

Program szkolenia

1. Całościowe zaburzenia rozwojowe w świetle najnowszych badań.
2. Wczesne objawy autyzmu w sferze psychomotorycznego rozwoju dziecka –
rozpoznawanie ryzyka autyzmu.
3. Spektrum zaburzeń autystycznych – objawy w sferze wegetatywnej, motorycznej,
sensorycznej, emocjonalno-społecznej, językowo-komunikacyjnej i poznawczej;
typologia zaburzeń autystycznych.
4. Ocena dziecka z zaburzeniami rozwoju na potrzeby diagnozy logopedycznej,
techniki i narzędzia diagnostyczne.
5. Różnicowanie spektrum zaburzeń autystycznych względem innych zaburzeń
rozwojowych.
6. Opisy przypadków (zespół Retta, zespół Aspergera, zaburzenie dezintegracyjne –
zespół Hellera, autyzm atypowy, sprzężone zaburzenia mowy w autyzmie).
7. Cele i metody terapii logopedycznej w przypadku dzieci z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi – kryteria wyboru.
8. Dyrektywne i niedyrektywne metody terapii zaburzeń autystycznych – możliwości
i ograniczenia.
9. Miejsce terapii logopedycznej dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w
systemie wielospecjalistycznych oddziaływań, zasady współpracy logopedy z
rodziną dziecka autystycznego.
10. Potrzeby i możliwości terapeutyczno-edukacyjne dziecka ze spektrum zaburzeń
autystycznych.

Prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk

Jolanta Panasiuk jest zatrudniona w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa, gdzie prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji,
tekstologii i neurologopedii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u
dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi. Opublikowała
ponad 300 prac naukowych, w tym standardy postępowania logopedycznego w
przypadkach zespołu zamknięcia, afazji pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie
afazji, zaburzeń mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
oraz zespołu Aspergera. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Logopedia” oraz
członkiem kilku Komitetów Redakcyjnych i Rad Recenzenckich w czasopismach
naukowych. Przez trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza, od dwu kadencji jest
przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kieruje też pracą Zespołu
Zaburzeń i Rozwoju Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk. Za pracę na rzecz środowiska logopedycznego przez Prezydenta RP została
odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, za osiągnięcia dydaktyczne
otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej, a za
książkę „Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST" (Lublin
2012, Wydawnictwo UMCS), uznaną za wybitne osiągnięcie naukowe otrzymała nagrodę
Prezesa Rady Ministrów RP.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności