Archiwum

Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna

 • Termin
 • Czas trwania: 2 dni
 • Miejsce: Szczecin
 • Dla kogo: logopedów, neurologopedów
 • Instruktor: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska - doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Języka Polskiego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Dialektologii i Logopedii. Jej główne zainteresowania naukowe i praktyczne dotyczą zaburzeń mowy u osób z dyslalią obwodową, np. z rozszczepem wargi i podniebienia, ankyloglosją, wadą zgryzu, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów.  Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Badała także mowę osób z rozszczepem wargi i podniebienia z perspektywy lingwistyki kognitywnej. Opracowała własną metodę terapii zaburzeń wymowy nazywaną Strategiczną metodą usprawniania realizacji fonemów SMURF. Wydała 6 monografii i kilkadziesiąt artykułów. Przez kilkanaście lat była redaktorem naczelnym rocznika Forum logopedyczne, a także aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 32 lat jest praktykującym logopedą.

Informacja o szkoleniu: 

 1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
 2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
 3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
 4. Czynności prymarne i ich rola w budowaniu biomechanicznej bazy artykulacji.
 5. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 6. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
 • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
 • Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
 1. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
 2. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
 • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
 • Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych. 
 • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
 1. Czynniki determinujące wyniki terapii.
 2. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

Cena: 850 zł